NAGU -  PORTEN TILL  ÅBOLANDS SKÄRGÅRD

   

 

Allmänna villkor för användning av webbplats

Villkor

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande avseende deras äkthet eller fullständighet. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ta bort hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Tjänsteleverantören åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot den som använt webbplatsen, även om tjänsteleverantören eller någon av dennes företrädare hade vetskap om fel eller brist i tjänsten.

Tjänsteleverantörer

Huvudsaklig tjänsteleverantör är:

Namn: NTT TuTech Ab
Adress: Gyttjavägen 4-1, 21650 NAGU, FINLAND
Organisationsnummer: 1085753-4
Telefon: + 358 40 5861317

Begränsningar avseende användandet av webbplatsen

De länkar som finns på webbsidan är endast avsedda för informationsändamål. Den som tillhandahåller tjänsten svarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part, även om webbplatsen innehåller länkar till sådant material. Tredje part ansvarar själv för publiceringen av lagstadgad information om den egna webbplatsen, och tjänsteleverantören ansvarar inte för sådan information som uteblivit eller är bristfällig.

Upphovsrätt och varumärken

Tjänsteleverantören har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får emellertid inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan skriftliga medgivande.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.

Copyright © NTT Tutech Ab

25.10.2006